O projekcie

Realizowany od 1 czerwca 2011 roku w Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie innowacyjny projekt praktyk pedagogicznych obejmie trzy kolejne roczniki studentów studiów nauczycielskich, na poziomie licencjatu.

Liderem projektu jest AWF, a partnerami: Gmina Miejska Kraków, Stowarzyszenie „Edukacja dla Przedsiębiorczości” oraz Towarzystwo „Amicus”. Projekt zakłada wypracowanie nowych rozwiązań w praktycznym kształceniu nauczycieli wychowania fizycznego, ze szczególnym uwzględnieniem komponentu opiekuńczo-wychowawczego.
Nowy model praktyk ma też sprzyjać budowaniu właściwej współpracy pomiędzy uczelnią a szkołami realizującymi praktyki pedagogiczne dla studentów.

Dotychczas praktyczne przygotowanie studentów wychowania fizycznego do zawodu nauczyciela odbywało się w III etapach, w następujący sposób:

  • I etap praktyk - realizowany w III semestrze drugiego roku (studenci uczestniczą w trwającej 30 godzin tygodniowej praktyce wdrożeniowej, zw. też asystencką, w szkole podstawowej).
  • II etap – tzw. praktyka śródroczna, realizowana przez cały IV semestr drugiego roku, w każdy czwartek przez 6 godzin lekcyjnych (studenci samodzielnie prowadzą lekcje wychowania fizycznego, zgodnie z przygotowanymi i zweryfikowanymi przez nauczyciela – opiekuna praktyk, scenariuszami lekcji, ta część praktyki ukierunkowana jest też na nabycie umiejętności planowania, obserwowania i dokumentowania zajęć).
  • III etap praktyk - realizowany w gimnazjum, w V semestrze trzeciego roku, (praktyka trwa dwa tygodnie (60 godz.), a jej zadania są podobne do tych z I i II etapu, ale z uwzględnieniem specyfiki i problemów edukacji gimnazjalnej).

Innowacją w projekcie jest tzw. moduł psychologiczno-pedagogiczny, którego celem jest przygotowanie studentów do efektywnej pracy wychowawczej w szkole. Moduł ten – realizowany w semestrze III stanowi niejako ogniwo łączące praktykę asystencką z tzw. praktyką śródroczną, podczas której – jak już wspomniano - studenci samodzielnie prowadzą zajęcia ruchowe z dziećmi.

Trwający 90 godzin moduł psychologiczno-pedagogiczny realizowany jest głównie w szkole, ale w ramach modułu studenci zapoznają się też z pracą oświatowych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz uczestniczą aktywnie w warsztatach psychologiczno-pedagogicznych. Dotyczące autodiagnozy, autoprezentacji oraz komunikacji interpersonalnej warsztaty mają pomóc studentowi w nawiązaniu pierwszych relacji z uczniami. W szkole natomiast studenci zapoznają się ze szkolnym programem wychowawczym, pracą nauczyciela - wychowawcy klasy, pracą pedagoga szkolnego, programem i specyfiką zajęć w świetlicy szkolnej oraz specyfiką pracy z dzieckiem w wieku wczesnoszkolnym, w tym szczególnie zajęć wychowania fizycznego.

Nowe podejście do przygotowania i wdrożenia programu praktyk studentów wymaga doboru i przygotowania odpowiedniej kadry nauczycieli, pełniących rolę opiekunów studentów – praktykantów. Wytypowani przez dyrekcję szkoły nauczyciele wychowania fizycznego przygotowywani są do pełnienia roli opiekuna praktyk podczas kursu blended-learningowego (kurs e-learningowy i szkolenia stacjonarne).

Celem kursu jest przygotowanie opiekuna do nadzorowania procesu praktyk oraz udzielania pomocy studentowi w syntezowaniu i wykorzystaniu w praktyce wiedzy teoretycznej zdobytej podczas studiów oraz rozwiązywaniu trudności i problemów w procesie szeroko rozumianego wychowania fizycznego.
Nauczyciele – opiekunowie praktyk uczestniczą też w warsztatach doskonalących praktyczne umiejętności wychowawcze, w tym przede wszystkim umiejętności rozwiązywania sytuacji trudnych, konfliktowych, umiejętności pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Nabyte w trakcie warsztatów umiejętności i wiedzę nauczyciele zobowiązani są przekazać swoim studentom, w ramach tzw. praktyki śródrocznej.

W ramach projektu, każda biorąca w nim udział szkoła (35 szkół podstawowych i 30 gimnazjów) wyposażona zostanie w nowoczesny sprzęt sportowy o wartości siedmiu tysięcy złotych.

Uzupełnieniem i wsparciem poczynań edukacyjnych nauczycieli i studentów jest platforma e-learningowa, na której adekwatnie do celów i zadań poszczególnych etapów praktyk, zamieszczane są różnorodne materiały. Funkcjonująca przez cały czas trwania praktyk platforma daje możliwość uzupełniania i aktualizowania wiedzy w sposób zindywidualizowany, w dogodnym dla studenta i nauczyciela czasie.

Opracowaniem programu praktyk oraz zakresu merytorycznego kursów e-learningowych, szkoleń i warsztatów dla opiekunów praktyk i studentów, zajmuje się powołana w tym celu Rada Ekspertów. W jej składzie znajdują się specjaliści z następujących dziedzin: teoria i metodyka wychowania fizycznego, pedagogika, psychologia, w tym psychologia społeczna, socjologia, pedeutologia.